Walne Zgromadzenie Członków Wojskowego Koła Łowieckiego nr 110 „ORLIK” w Hrubieszowie

W dniu 23 kwietnia 2023 roku w domku myśliwskim w miejscowości Borsuk odbyło się Walne Zgromadzenie członków Naszego Koła zwołane w trybie zwyczajnym zgodnie ze Statutem Polskiego Związku Łowieckiego. Obrady rozpoczął Prezes Koła kol. Mariusz Klimkowski, który powitał wszystkich przybyłych myśliwych i stażystów. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego obrad, którym został kol. Andrzej Leśko oraz sekretarza obrad, którym został kol. Leszek Stanisławczuk.

Podczas Walnego Zgromadzenia podjęto szereg uchwał ważnych dla bieżącej działalności koła, a także jego przyszłości, po wysłuchaniu sprawozdań z rocznej działalności, które przedstawiali kolejno kol. Mariusz Klimkowski – Prezes Zarządu Koła, kol. Piotr Jarczak – Łowczy Koła oraz kol. Krzysztof Weremji – Skarbnik Koła, udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu Koła, a także uchwalono plan działalności i budżet na kolejny rok gospodarczy.

Zgodnie z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia przeprowadzono wybory do zarządu koła, komisji rewizyjnej oraz dokonano wyboru delegatów na okręgowy zjazd delegatów w Zamościu.

Przewodniczący komisji skrutacyjnej kol. Wojciech Nowosad odczytał protokół i zapoznał kolegów myśliwych z wynikami wyborów przeprowadzonych w głosowaniu tajnym.

Zarząd Koła:

  • kol. Mariusz Klimkowski – Prezes Zarządu Koła;
  • kol. Piotr Jarczak – Łowczy Koła;
  • kol. Marcin Kociach – Podłowczy Koła;
  • kol. Leszek Stanisławczuk – Sekretarz Koła;
  • kol. Krzysztof Weremji – Skarbnik Koła.

Komisja Rewizyjna:

  • kol. Robert Szymański – Przewodniczący Komisji;
  • kol. Wojciech Musiał – Członek Komisji Rewizyjnej;
  • kol. Mateusz Margol – Członek Komisji Rewizyjnej.

Delegaci na Okręgowy Zjazd Delegatów:

  • kol. Mariusz Klimkowski;
  • kol. Piotr Jarczak.

Zarząd Koła serdecznie dziękuje wszystkim myśliwym za przybycie na Walne Zgromadzenie Członków WKŁ nr 110 „ORLIK”, konstruktywne obrady oraz za okazane zaufanie.

Tekst: kol. Andrzej Leśko